2011 07 19 10:36  

                     >>   

               

        1917                    700    900                                                                                                                  1941  6   22           9   18                2               16                                                                                  70                                               GKO     70                             1941                                                    1941  12                                                                             1942  1   7                                                        4   20                                                                                                            1942  8   12                                                                                            103        2200                                                12    27                       12                                                                                                                                                              2000            1944  3                                                                                                                                                                                                                                   1943                       1944                                                                                                                                                                       13                              1945    4                                                                                                                      5      8                                                                                        12               2000            700     1945  10                                          

   ·     