2016.06.12 14:15   

           

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠭᠤᠤ ᠱᠦ ᠮᠤᠤ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ)᠂ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠳ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠭ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ)᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠴᠧᠨ ᠭᠦᠧᠧ ᠴᠢᠩ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ) ᠨᠠᠷ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ ᠰᠡᠬᠦᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 
                                           6  11 12                                                                                                                                  40                                                                                                         19              


                              

 

 

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ 
ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠭᠤᠤ ᠱᠦ ᠮᠤᠤ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ)᠂ 
ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠳ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ 
ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠭ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ)᠂ ᠦᠪᠦᠷ 
ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠴᠧᠨ ᠭᠦᠧᠧ ᠴᠢᠩ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ 
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ) ᠨᠠᠷ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ ᠰᠡᠬᠦᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ          