2016.06.12 15:17   

2016           

        6   11             Bradley Cooper                               2016                       14                            

  

                              

 

 

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ 
ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠭᠤᠤ ᠱᠦ ᠮᠤᠤ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ)᠂ 
ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠳ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ 
ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠭ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ)᠂ ᠦᠪᠦᠷ 
ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠴᠧᠨ ᠭᠦᠧᠧ ᠴᠢᠩ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ 
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ) ᠨᠠᠷ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ ᠰᠡᠬᠦᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ          