2018.08.14 16:30   

             

                                                                                                                                                                                                                          15.5℃       70%                                 50                                                                                 pH     4~4.5              pH   5.6                                                                                                《 》                                                                                                                                                30                                                                                                                                                                                                              

  

                              

 

 