2020.05.25 15:00   

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ

        ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠬᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠥ  ᠪᠠᠢ  ᠮᠧᠢ  ᠬᠤᠧᠨ  ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ  ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ  ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠦᠤᠭᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ  ᠬᠦᠷᠴᠦ  ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤᠪᠠᠢ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠧᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭ ᠬᠦᠳᠡᠯᠥᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠭᠠᠷᠤᠨ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠵᠢᠷᠤᠮ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠶᠠᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠴᠠᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢ ᠮᠧᠢ  ᠬᠤᠧᠨ  ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ  ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ  ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠬᠦᠮᠦᠰ᠃ 2015 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠴᠠᠩ ᠱᠧᠩ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠴᠢᠮᠦᠬᠡᠨ  ᠪᠤᠯᠤᠤ  ᠦᠬᠦᠵᠢᠬᠦ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ  ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢᠮᠧᠢ ᠬᠤᠧᠨ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠢᠪ ᠲᠠᠷᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠧᠨ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠴᠦᠬᠦᠷᠡᠵᠥ  ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ  ᠤᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠳᠡ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠥ ᠬᠦᠵᠦᠬᠦᠦ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠥ ᠯᠠᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ 2017 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ  ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ  ᠠᠯᠪᠠᠨ  ᠬᠡᠷ ᠠᠴᠠ  ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ  ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠨ ᠤ  ᠠᠵᠦᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ  28  ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠨᠢ  ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂  ᠪᠠᠢ  ᠮᠧᠢ  ᠬᠤᠧᠨ   ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ   ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦᠲᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ  ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%᠎ ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃  ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠬᠤᠨᠢ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ  ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠲᠤᠰᠠᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ  ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠨᠢ  ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠥ᠂ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠡᠳᠡ  ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ  ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ  ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠦ  ᠺᠠᠷᠲᠯᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ  ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡᠢ  ᠡᠷᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨᠲᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ  ᠡᠷᠳᠡ  ᠨᠢᠬᠡᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠵᠥ ᠪᠠᠢ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠧᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠶᠤᠬᠤ ᠭᠠᠷᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠵᠦ᠂  ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ  ᠵᠤᠷᠢᠭ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠠ᠃  ᠪᠠᠢ  ᠮᠧᠢ   ᠬᠤᠧᠨᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠰᠠᠯᠡᠬᠦᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠤᠶᠤᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠦᠮᠦᠳᠤ ᠤᠶᠤᠵᠦ ᠵᠡᠬᠦᠨ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ᠂  ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠦᠬᠡᠢ  ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ  ᠲᠦᠬᠦᠮᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠦᠮᠦᠳᠤ ᠶᠢ 100 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠪᠤᠯ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠦᠮᠦᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ  ᠵᠤᠪᠠᠭ᠋ᠤ  ᠤᠴᠢᠷᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠧᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃         ᠤᠳᠤ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠴᠠᠩ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ  ᠬᠡᠷ  ᠠᠯᠢ  ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠨ  ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠦ᠂  ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠰᠡᠨ 28 ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠠᠵᠢᠬᠡᠳ 67 ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠢ 7 ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ 7ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠴᠠᠩ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠬᠢᠬᠡᠳ  ᠭᠠᠷ  ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨᠦᠢᠯᠡᠰ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ  ᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠡᠨᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ  ᠡᠮ  ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂  ᠯᠢᠶᠠᠩ  ᠴᠠᠩ  ᠱᠧᠩ ᠤᠨᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠴᠦ  ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠢᠵᠤ᠂  ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ  ᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ  ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ   ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 26  ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ  ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡᠢ  ᠡᠷᠤᠬᠡᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠦ᠂  ᠠᠵᠦ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠬᠦ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠡᠯᠬᠦᠵᠠᠢ᠃ 

         

                              

 

 

   