2020.08.25 15:55   

ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾  ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠠ 

        ᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠡᠰ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ   ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠲᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠬᠢᠬᠦ  ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠢᠲᠠᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠲᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠲᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠲᠤᠭᠠᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠤᠲᠠᠲᠤ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠬᠢᠵᠦ᠂  ᠪᠤᠲᠠᠲᠤᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠤᠲᠠᠲᠤ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ  ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ  20  ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21᠎ ᠤ ᠡᠲᠦᠷ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ  ᠲᠤᠰᠤᠮᠠᠭᠴᠠ᠂  ᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠡᠰ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠎ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠰᠡᠬᠦᠲᠡᠷᠯᠡᠪᠡ

         

                              

 

 