2021.02.09 14:12   

ᠭᠠᠯᠳᠦ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠥᠳᠭᠡᠨ

        2  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  3᠎ ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ᠂  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠡᠮᠦᠷ  ᠵᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ  ᠲᠡᠮᠦᠷ  ᠵᠠᠮ ᠤᠨ  ᠭᠠᠯᠳᠦ  ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ  ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ G2482 ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠳᠠ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠦ  ᠭᠠᠯᠳᠦ  ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ  ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ  ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ  ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠨᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ ᠦᠳᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃                                                    ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠢᠤᠢ ᠲᠤᠤ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ

  

                              

 

 

    ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠬᠢᠯᠢ
ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠺᠤᠳ᠋ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ 
