2021.02.18 15:27   

ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠳᠦ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ

        2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ  ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠤᠨ  ᠮᠦᠰᠦᠨ  ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠢᠵᠤ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠦᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ  ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ  ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠯᠸᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ       

         

                              

 

 

    ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠬᠢᠯᠢ
ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠺᠤᠳ᠋ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ