2021.10.08 15:42   

ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ 

— ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠸᠧᠢ  ᠴᠧᠩ ᠯᠦᠩ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ 
                10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠢᠯᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ 20  ᠮᠦᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠨᠠᠶᠢᠭᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠤᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭᠤᠤᠯ  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ  ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ᠂ 74᠎ ᠲᠠᠢ ᠸᠧᠢ ᠴᠧᠩ ᠯᠦᠩ  ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ  ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ  ᠡᠪᠡᠰᠤ  ᠬᠢᠭᠡᠳ  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠸᠧᠢ  ᠴᠧᠩ  ᠯᠦᠩ  48ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ 3 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃                ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ  ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯᠲᠦ  ᠣᠨ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠲᠥᠷᠥᠵᠦ  ᠦᠰᠦᠨ  ᠥᠯᠥᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠭᠠᠴᠢᠭ  ᠴᠠᠭ   ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠸᠧᠢ ᠴᠧᠩ ᠯᠦᠩ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃  1973  ᠣᠨ ᠤ  ᠨᠢᠭᠡᠨᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠸᠧᠶ ᠴᠧᠩ ᠯᠦᠩ ᠮᠠᠯ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠶᠠᠪᠤᠬᠤᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠶᠢ ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ  ᠤᠤ  ᠦᠭᠡᠶ  ᠤᠤ︖ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ  ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ  ᠬᠠᠶᠢᠨ  ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠬᠢᠵᠤ᠂  1986ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢ  ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃  ᠸᠧᠶ  ᠴᠧᠩ  ᠯᠦᠩᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ 1 ᠨᠣᠮᠧᠷᠲᠤ  ᠭᠡᠮᠡᠨ  ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠤ᠂  2007  ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ 2  ᠨᠣᠮᠧᠷᠲᠤ  ᠭᠡᠮᠠᠨ  ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠤ᠂ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠡᠶ᠎ᠡ  ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ  3ᠨᠣᠮᠧᠷᠲᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠠᠢ᠃                ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠮᠠᠷ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠷ  ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ  ᠡᠪᠡᠰᠤ  ᠬᠢᠭᠡᠳᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠰᠢᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ᠂  ᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠸᠧᠶ ᠴᠧᠩ ᠯᠦᠩ  ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ  ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠠᠮᠲᠠᠰᠢᠮᠡᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢᠬᠡᠵᠤ ᠸᠧᠶ ᠴᠧᠩ ᠯᠦᠩ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ  ᠨᠢᠭᠡᠳ  ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ 60 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ  ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ  ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤᠦᠵᠡᠵᠡᠶ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ10 ᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ᠂  ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠨᠢ  ᠤᠷᠳᠤ᠂ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ  ᠬᠥᠭᠵᠢᠩᠬᠦᠢ᠂  ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ  ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷᠡᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠬᠡᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠢ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ 3 ᠨᠣᠮᠧᠷᠲᠤ᠎ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ 1 ᠨᠣᠮᠧᠷᠲᠤᠪᠠ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ 2 ᠨᠣᠮᠧᠷᠲᠤ᠎ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠸᠧᠶ ᠴᠧᠩ  ᠯᠦᠩ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃                ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠸᠧᠢ ᠴᠧᠩ ᠯᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢ  ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠦᠴᠤᠸᠠᠨᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠸᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  9ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠠ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨᠳᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠶ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠶ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠥ  ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ  ᠰᠠᠴᠤᠬᠤ  ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ50%᠎ ᠪᠠᠷ  ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠶ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ  ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ  40%᠎ ᠪᠠᠷ  ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ᠂ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠥ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ 30%᠎ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠸᠧᠶ  ᠴᠧᠩ  ᠯᠦᠩ  ᠤᠷᠮᠠᠳᠠᠢᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃                ᠤᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ  ᠮᠢᠨᠤᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠶ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠶ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ  ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ  ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ  ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ  ᠬᠦᠰᠡᠵᠤᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠸᠧᠶ ᠴᠧᠩ ᠯᠦᠩ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ  ᠳᠤᠰᠬᠤᠨᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯᠬᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠢ᠃                


                              

 

 