2016.04.28 09:51   

ᠢᠰᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

        ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ  (ᠬ•ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ᠂ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ) ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠨᠤᠶᠢᠷᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ  ᠭᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨᠰᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠴᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠬᠡᠳ᠂ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯᠴᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃                ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 9᠄00 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠶᠢᠰᠦ ᠶᠢᠰᠦ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠡᠵᠡᠨ  ᠰᠠᠩ᠂  ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠩ᠂ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠤᠷᠲᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨᠤᠷᠲᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠴᠢᠭ ᠦᠴᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠬᠦ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠮᠦᠷᠬᠦᠯᠴᠢᠳᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤᠰᠢᠶᠤᠤ ᠤᠪᠤᠭᠳᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 17  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠪᠠᠭ  ᠡᠨᠡᠬᠦ  ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ  ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠡᠷᠭᠦᠵᠡᠢ᠃  ᠦᠳᠡᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠨᠲᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠯᠠ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠦᠳᠭᠡ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠦᠴᠢᠭ  ᠤᠩᠰᠢᠨ  ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠷᠤᠠᠦ᠋ᠨᠳᠦᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠶᠦᠲᠡᠯ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦᠡᠬᠢᠯᠡᠮᠡᠭᠴᠡ 99 ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠲᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠤᠨᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠦᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢᠢᠨᠠᠬᠢ 3᠄ 00 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠴᠢᠭ ᠦᠴᠢᠬᠦ᠂  ᠦᠳᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃                ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ  ᠢᠷᠡᠵᠤ  ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠᠠᠠᠤᠷᠬᠢᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ᠄ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ  ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠢ ᠲᠠᠪᠤᠲᠡᠬᠢ  ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ  ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠦᠪᠦᠷ   ᠮᠠᠨᠢ   ᠡᠢᠢᠮᠦ   ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ   ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ   ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ   ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠨᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ》ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃                             ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  


                              

 

 