2016.05.10 14:19   

ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷ

● ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ
        ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠣᠭ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ  ᠨᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠵᠦ  ᠂  ᠪᠦᠬᠦ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠭᠠᠷᠤᠨ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 5 ᠂1᠂ 5᠂4 ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠭᠤᠭᠰᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂  ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ  ᠵᠢᠨ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠪᠡᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠱᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃        ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠨᠢ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ  ᠣᠨᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ  ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ  ᠱᠦᠵᠢ  ᠵᠣᠣ  ᠱᠤ᠋ᠭᠣᠸᠠᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ  ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠦᠭᠡ    ᠂  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠣᠳ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠠᠵᠠᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ          ᠤᠷᠠᠨ  ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ  ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠳᠤ  ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠂  ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ  ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠳᠮᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ ᠱᠤ᠋ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠨ᠂  ᠶᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ ᠬᠣᠡᠭ ᠶᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠶ᠋ᠸ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠣᠯᠢᠭ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠡᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠳᠦ ᠬᠤᠭᠣᠯᠠᠨᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠲᠣᠨᠣᠰᠣᠭ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ  ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠦᠨ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠬᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂  ᠠᠴᠢᠳᠤ  ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ  ᠂  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ  ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ  ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ  ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃        ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ  ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ︽ ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ︾ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠰ ᠲᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ  ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂  ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂  ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ︽ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ   ᠲᠠᠩᠰᠣᠭ  ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠦᠨᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃        ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠯ ᠂ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠱᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠠᠷᠠ  ᠲᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠠᠰᠤ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ  ᠰᠣᠶᠤᠯ  ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠᠴᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠲᠠ ᠨᠡᠩ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ︕        ︽ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ︾ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦ  ᠵᠤᠭᠰᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠦᠷᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ ︕

  

                              

 

 

           
     5      7  
 