2016.05.11 10:12   

ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ

        ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠬᠠᠨ  ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠳ ᠯᠡ  ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ  ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠡᠳᠦᠷᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠦᠷᠨᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠤᠤ ᠪᠤᠤ ᠳᠤ ᠨᠧᠲ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢAPP ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠳᠡᠬᠡᠪᠡᠯ  ᠡᠨᠡ ᠨᠢ  ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ  ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠤᠤ⁈  ᠪᠠᠰᠠ  ᠶᠠᠮᠠᠷᠳᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ⁈ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ᠃                ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ ᠨᠢ  ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠬᠢ  ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ  ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ  ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ  ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ  ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ   ᠦᠬᠡᠢ᠂   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ   ᠪᠤᠰᠤᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠳᠠᠭ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃《ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤᠦᠭᠳᠡᠭ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠬᠡᠳᠦᠨ  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ  ᠳᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ  ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ  ᠳᠡᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠠᠳ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ》ᠬᠡᠵᠤ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃        ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠲᠤᠤ  ᠪᠤᠤ  ᠨᠧᠲ ᠲᠤ  ᠤᠷᠤᠵᠤ《ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ  ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ  ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ》ᠬᠡᠳᠬᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠭᠠᠷᠴᠤ  ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃  ᠡᠬᠦᠨ ᠤ  ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠦᠷᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠴᠢ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ2820 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ  ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ  ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ  ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ  ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ  ᠦᠭ᠍ᠬᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 19.90 ᠳᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ  ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢᠴᠢᠨᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ  ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠂  ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠢᠶᠡᠷ  ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ  ᠠᠪᠴᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠰᠢᠭᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ  ᠨᠢᠬᠡᠨ  ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠡᠷ  ᠤᠷᠤᠯᠠᠨᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠶᠢᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ (招商银行) ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ 80 ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤᠪᠠᠰᠠ 30 ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃                ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ  ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ  ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂《ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠤᠯᠢ》 ᠳᠤ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠢ  ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠵᠤ  ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ  ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ  ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ 2-5 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃        ᠳᠡᠬᠡᠪᠡᠯ  ᠠᠯᠪᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠦᠬᠡᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ  ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ   ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳᠤ   ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠤᠯᠢ   ᠳᠠᠭᠠᠤ   ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ   ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ   ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ   ᠠᠯᠪᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃                                 


                              

 

 