2018.11.02 10:40   

ᠨᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠠ ︽ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠮᠢᠺᠷᠤᠹᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ︾᠎ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠠᠢ

        10  ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  23᠎ ᠤ  ᠡᠳᠥᠷ᠂  ᠨᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠠ  ᠭᠡᠷ  ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠥᠪ ᠤᠨ  ᠤᠳᠤᠨ   ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ︽ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦ᠋ᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠤ  ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ  ᠱᠠᠩᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠠ᠃        ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ  ᠨᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠠ  ᠰᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠢ  ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ  ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠠ  ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ  ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ  ᠦᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠵᠣ᠂  ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ  ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠠ  ᠡᠵᠢ  ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ  ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ  ᠬᠦᠷᠬᠦ  ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ   ᠲᠡᠶᠢᠰᠢᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠡᠨ‌ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ  ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ  ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠤᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠡ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠥ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃        ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ︽ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮ  ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ︾  ᠫᠷᠦᠭᠷᠠᠮ  ᠪᠤᠯ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠡᠬᠦᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ  ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ  ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ  ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ  ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ  ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠥᠯᠢᠬᠡᠷ  ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ   ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ   ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ   ᠦᠢᠯᠠᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ  ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ  ᠫᠷᠥᠭᠷᠡᠮ  ᠪᠣᠯᠬᠤ  ᠶᠣᠮ᠃  ᠡᠨᠡ  ᠬᠦᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠡᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠣᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠣᠷ᠎ᠠ  ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭᠲᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠳᠤ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ  ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠳ  ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠮᠢᠺᠷᠤᠹᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ︾᠎ ᠢ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ 


                              

 

 